Carieră

Instituția noastră organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sau în treapta profesională imediat superioară celei deținute pentru ocupanții unor posturi de personal contractual din aparatul propriu și din structurile subordonate Arhivelor Naționale. Examenul se va desfășura la sediul Arhivelor Naționale din București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 49, începând cu data de 21 ianuarie 2020, ora 10.00 (proba scrisă). Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul Resurse Umane până la data de 10 ianuarie 2020.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatele probei de selecţie a dosarelor.

Arhivele Naționale organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție. Examenul se va desfășura la sediul Arhivelor Naționale din București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 49, începând cu data de 14 ianuarie 2020, ora 10.00 (proba scrisă). Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul Resurse Umane în perioada 12–31 decembrie 2019 (inclusiv).

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Vă punem de asemenea la dispoziție modelul de formular de înscriere.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatele probei de selecţie a dosarelor:

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba scrisă:

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la interviu:

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele finale:

 

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 10 octombrie 2019, concurs de recrutare  pentru  ocuparea unei  funcții publice de inspector clasa I,  grad profesional principal,  în cadrul  Biroului Comunicații și Tehnologia Informației.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Vă punem de asemenea la dispoziție modelele de formular de înscriere, adeverință și declarație.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Informaţii concurs:
Tip concurs: Promovare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 24.06.2019, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină
Data de sustinere a probelor suplimentare: 21.06.2019, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 22 mai – 10 iunie 2019, inclusiv.
Data afişării: 22.05.2019, ora 08:00

Pentru mai multe detalii, click pe anunţ!

Arhivele Naţionale organizează, pentru data de 22 mai 2019, concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de casier în cadrul Biroului Financiar-Contabilitate.

Pentru mai multe detalii, click pe anunţ!

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Se încarcă...

Modalitatea de recunoaştere a profesiilor de arhivist şi arhivar în România este aceeaşi atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care doresc să profeseze în România.

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant, cetățean al unui stat membru, a condițiilor cerute de prezenta lege, Arhivele Naționale acceptă ca probă documentele eliberate de autorități competente din statele membre și, în cazuri justificate, o probă de aptitudini.

Pentru arhivist este necesar(ă) orice diplomă/certificat care a fost eliberat(ă) de o autoritate competentă dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E sau din Confederația Elvețiană şi care atestă finalizarea studiilor universitare cu diploma de licenţă, în arhivistică sau în domeniile prevăzute în Standardul Ocupaţional național românesc: limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie sau studii culturale, completate cu un curs de perfecţionare în arhivistică, sau care deţin studii postuniversitare, masterat sau doctorat în arhivistică.

Pentru arhivar este necesară orice diplomă/certificat care a fost acordat(ă) de o autoritate competentă dintr-un stat membru și care certifică faptul că titularul a încheiat studiile liceale şi a urmat o formare profesională în calificarea de arhivar.

STABILIREA PERMANENTĂ

Solicitantul depune la sediul Arhivelor Naționale ori la sediile structurilor subordonate o cerere (model anexa 3 și model anexa 4) însoțită de documente care atestă calificarea în domeniul arhivistic (acte de studiu privind formarea, perfecționarea și specializarea în calificarea de arhivist și arhivar), acte de identitate, actele de stare civilă (după caz), și o dovadă din partea autorității competente/autorității judiciare sau administrative sau unui organism desemnat de lege al statului de proveniență că nu i s-a interzis exercitarea profesiei/o declarație pe proprie răspundere (model anexa 5), un atestat privind cunoașterea limbii române eliberat de Institutul Limbii Române sau de o autoritate/instituție/organism abilitat, precum şi un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (model anexa 6). Documentele vor fi depuse în copii simple, la sediul Arhivelor Naționale sau la sediile structurilor subordonate Arhivelor Naționale, sau pot fi depuse și electronic prin Punctul Unic de Contact electronic.

Dacă documentația este completă și înscrisurile atestă calificarea profesională de  arhivist/arhivar, conducerea Arhivelor Naționale va emite o dispoziție, în maxim 90 zile de la depunerea solicitării. Aceasta dispoziție se comunică în original solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării. Dispoziţia se va înmâna în original solicitantului şi se va comunica sub formă de copie prin Punctul de Contact Unic electronic.

Persoanele nemulțumite de soluția adoptată de Arhivele Naționale se pot adresa instanțelor competente, în termenul prevăzut de lege.

EXERCITAREA TEMPORARĂ A PROFESIEI

Solicitantul depune la sediul Arhivelor Naționale ori la sediile structurilor subordonate o declarație prealabilă (care să cuprindă durata prestării, natura, locul de desfășurare a activității, domeniul de asigurare sau alte măsuri de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire, precum şi orice modificări care au intervenit asupra dreptului de exercitare a profesiei), însoțită de documente care atesta calificarea în domeniul arhivistic (acte de studiu privind formarea, perfecționarea și specializarea în calificarea de arhivist și arhivar), acte de identitate, actele de stare civilă (după caz), și o dovadă din partea autorității competente/autorității judiciare sau administrative sau unui organism desemnat de lege al statului de proveniență că nu i s-a interzis exercitarea profesiei/o declarație pe proprie răspundere (model anexa 5), un atestat privind cunoașterea limbii române eliberat de Institutul Limbii Române sau de o autoritate/instituție/organism abilitat, precum şi de un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (model anexa 6). Documentele pot fi depuse și electronic prin Punctul Unic de Contact electronic.

Dacă documentația este completă și înscrisurile atestă calificarea profesională de  arhivist/arhivar, conducerea Arhivelor Naționale va emite o adeverință, în maxim 30 zile de la depunerea solicitării. Aceasta adeverinţă se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării. Adeverinţa se va înmâna în original solicitantului şi se va comunica sub formă de copie prin Punctul de Contact Unic electronic.

Declarația prealabilă se depune o singură dată pe an, dacă prestatorul intenționează să furnizeze de manieră temporară sau ocazională în cursul anului respectiv, servicii arhivistice în România.

Persoanele nemulțumite de soluția adoptată de Arhivele Naționale se pot adresa instanțelor competente, în termenul prevăzut de lege.

PROBA DE APTITUDINI

Dacă în urma evaluării documentației depuse se constată diferențe substanțiale prin raportare la competenţele stabilite prin standardele ocupaţionale din România, se dispune susținerea unui probe de aptitudini.

Efectuarea probei de aptitudini se realizează fără înmatricularea la studii a aplicantului.

Susținerea probei de aptitudini se aprobă în termen de 30 zile de la data înregistrării solicitării, de către conducerea Arhivelor Naționale și se comunică aplicantului în termen de 5 zile de la aprobare.

Organizarea susținerii probei se realizează la sediul Arhivelor Naționale, în fața unei comisii, în termen de cel mult 6 luni de la decizia inițială privind obligativitatea susținerii acestor măsuri.

În urma susținerii probei de aptitudini, Arhivele Naționale emit, în maxim 15 zile de la susținerea probei, o adeverință care va cuprinde informații potrivit cărora aplicantul deţine sau nu competenţe în calificarea de arhivist/arhivar. Un exemplar al adeverinței se transmite solicitantului în original şi în copie prin Punctul de Contact Unic electronic.

Furnizorii de formare profesională care doresc să se autorizeze de către Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru organizarea cursurilor în calificarea de Arhivist şi Arhivar sunt obligaţi să obţină din partea Arhivelor Naţionale avizarea programei de pregătire teoretică şi practică.

În acest sens, furnizorii de formare profesională vor elabora programe de pregătire teoretică şi practică pentru calificările de Arhivist şi Arhivar, aprobate de conducerea furnizorului de formare profesională. Aceasta vor respecta în totalitate prevederile programelor cadru de pregătire teoretică şi practică, elaborate de către Arhivele Naţionale şi postate pe site-ul instituţiei (Anexa 1 şi Anexa 2 ).

Programele de pregătire teoretică şi practică, întocmite în 2 exemplare numerotate, vor fi transmise cu o adresă de înaintare, spre avizare, Arhivelor Naţionale, la adresa bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050013.

Arhivele Naţionale întocmesc Registrul de evidență a avizelor acordate pentru furnizorii de formare profesională, document cu caracter public, care poate fi consultat pe site-ul Arhivelor Naţionale.

De asemenea, precizăm faptul că furnizorii de formare profesională vor putea organiza cursuri în calificarea de Arhivist şi Arhivar doar dacă sunt autorizaţi de către Comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care funcţionează pe lângă Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a municipiului Bucureşti, subordonate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Aceste comisii vor ţine şi o evidenţă a furnizorilor autorizaţi prin Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor.

Persoana de contact Alina Constantinescu, 021.303.70.80, int. 15772.

Pentru informații privind documentele necesare pentru avizarea personalului desemnat cu activitatea de arhivă, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată click aici!