Carieră

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 10 octombrie 2019, concurs de recrutare  pentru  ocuparea unei  funcții publice de inspector clasa I,  grad profesional principal,  în cadrul  Biroului Comunicații și Tehnologia Informației.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Vă punem de asemenea la dispoziție modelele de formular de înscriere, adeverință și declarație.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Informaţii concurs:
Tip concurs: Promovare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 24.06.2019, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină
Data de sustinere a probelor suplimentare: 21.06.2019, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 22 mai – 10 iunie 2019, inclusiv.
Data afişării: 22.05.2019, ora 08:00

Pentru mai multe detalii, click pe anunţ!

Arhivele Naţionale organizează, pentru data de 22 mai 2019, concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de casier în cadrul Biroului Financiar-Contabilitate.

Pentru mai multe detalii, click pe anunţ!

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 8 aprilie 2019concurs de recrutare  pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual (îngrijitor) în cadrul Serviciului Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatele probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatele  la proba practică.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la proba interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 15 aprilie 2019concurs de recrutare  pentru  ocuparea a două funcții publice de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, în cadrul  Biroului Arhive Administrative și Culturale, respectiv Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Vă punem de asemenea la dispoziție modelele de formular de înscriere, adeverință și declarație.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei la proba interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Se încarcă...

Modalitatea de recunoaştere a profesiilor de arhivist şi arhivar în România este aceeaşi atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care doresc să profeseze în România.

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant, cetățean al unui stat membru, a condițiilor cerute de prezenta lege, Arhivele Naționale acceptă ca probă documentele eliberate de autorități competente din statele membre.Nu este necesar un stagiu de adaptare, o proba de aptitudini sau stagiu profesional.

Pentru arhivist este necesar(ă) orice diplomă/certificat carea fost eliberat(ă) de o autoritate competentă dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E sau din Confederația Elvețiană şi care atestă finalizarea studiilor universitare cu diploma de licenţă, în arhivistică sau în domeniile prevăzute în Standardul Ocupaţional național românesc: limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie sau studii culturale, completate cu un curs de perfecţionare în arhivistică, sau care deţin studii postuniversitare, masterat sau doctorat în arhivistică.

Pentru arhivar este necesarorice diplomă/certificat care a fost acordat(ă) de o autoritate competentă dintr-un stat membru și care certifică faptul că titularul a încheiat studiile liceale şi a urmat o formare profesională în calificarea de arhivar.

Solicitantul depune la sediul ANR ori la sediile structurilor subordonate o cerere (model anexa 3 și model anexa 4) însoțită de documente care atesta calificarea în domeniul arhivistic (acte de studiu, certificate și diplome privind formarea, perfecționarea și specializarea în calificarea de arhivist și arhivar), actele de stare civilă, după caz, și o declaraţie pe propria-răspundere (model anexa 5) că nu i s-a interzis exercitarea profesiei, precum şi de un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dacă documentația este completă și înscrisurile atestă calificarea profesională de  arhivist/arhivar, conducerea ANR va emite o dispoziție, în maxim 90 zile de la depunerea solicitării. Aceasta dispoziție se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.

Persoanele nemulțumite de soluția adoptată de ANR se pot adresa instanțelor competente în termenul prevăzut de lege.

 

Vă punem la dispoziţie modelele de cereri pentru arhivist , arhivar , declaraţie pe propria răspundere privind neinterzicerea exercitării profesiei precum şi formularul privind acordul de prelucrare a datelor personale.

 

Furnizorii de formare profesională care doresc să se autorizeze de către Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru organizarea cursurilor în calificarea de Arhivist şi Arhivar sunt obligaţi să obţină din partea Arhivelor Naţionale avizarea programei de pregătire teoretică şi practică.

În acest sens, furnizorii de formare profesională vor elabora programe de pregătire teoretică şi practică pentru calificările de Arhivist şi Arhivar, aprobate de conducerea furnizorului de formare profesională. Aceasta vor respecta în totalitate prevederile programelor cadru de pregătire teoretică şi practică, elaborate de către Arhivele Naţionale şi postate pe site-ul instituţiei (Anexa 1 şi Anexa 2 ).

Programele de pregătire teoretică şi practică, întocmite în 2 exemplare numerotate, vor fi transmise cu o adresă de înaintare, spre avizare, Arhivelor Naţionale, la adresa bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050013.

Arhivele Naţionale întocmesc Registrul de evidență a avizelor acordate pentru furnizorii de formare profesională, document cu caracter public, care poate fi consultat pe site-ul Arhivelor Naţionale.

De asemenea, precizăm faptul că furnizorii de formare profesională vor putea organiza cursuri în calificarea de Arhivist şi Arhivar doar dacă sunt autorizaţi de către Comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care funcţionează pe lângă Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a municipiului Bucureşti, subordonate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Aceste comisii vor ţine şi o evidenţă a furnizorilor autorizaţi prin Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor.

Persoana de contact Alina Constantinescu, 021.303.70.80, int. 15772.

Pentru informații privind documentele necesare pentru avizarea personalului desemnat cu activitatea de arhivă, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată click aici!