Legislație

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 1 august 2017 Proiectul Legii Arhivelor se află în dezbatere publică. Proiectul Legii Arhivelor și Expunerea de motive pot fi accesate aici sau pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de mail dgj_transparenta@mai.gov.ro

 

Vă informăm că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului, s-au stabilit următoarele:
În vederea respectării prevederilor art. 19, alin. 2, lit. b din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată și a Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 137/27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, operatorii economici prestatori de servicii arhivistice sunt obligați, în momentul depunerii cererilor de înregistrare/modificare a domeniului de activitate și autorizare a funcționării, să-și declare fie la sediul social, fie la punctele de lucru unul dintre codurile CAEN specifice domeniului de activitate, 9101 – activități ale bibliotecilor și arhivelor, respectiv 1814 – legătorie și servicii conexe, având totodată posibilitatea să-și desfășoare activitatea și la terți.
Informațiile privind îndeplinirea acestei obligații vor fi puse la dispoziția reprezentanților Arhivelor Naționale prin certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, anexă la documentația depusă pentru obținerea autorizației de funcționare din partea conducerii instituției noastre.

Vă anunțăm că Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 a fost republicată în „Monitorul Oficial” nr. 293, anul 182 (XXVI) din 22 aprilie 2014.
Pentru consultarea textului, click aici!

Vă aducem la cunoştinţă că în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 619 din 4 octombrie 2013, p. 2-16 a fost publicat Ordinul ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.

Pentru consultarea acestuia, click aici!

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, la secţiunea Transparenţa decizională, au fost postate spre dezbatere publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul Ordinului ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, precum şi cel al Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, însoţit de anexe.

Pentru consultarea proiectelor respective în vederea formulării de propuneri, sugestii, opinii, click aici!

Se încarcă...

Arhivele Naţionale ale României (ANR) sunt o instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. În prezent, ANR funcţionează în baza Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002, respectiv prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006.

Legislaţia în vigoare defineşte Fondul Arhivistic Naţional al României, aflat în administrarea ANR, astfel: „Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în sensul prezentei legi, se înţelege: acte oficiale şi particulare, diplomatice şi consulare, memorii, manuscrise, proclamaţii, chemări, afişe, planuri, schiţe, hărţi, pelicule cinematografice şi alte asemenea mărturii, matrice sigilare, precum şi înregistrări foto, video, audio şi informatice, cu valoare istorică, realizate în ţară sau de către creatori români din străinatate.”

Toate instituţiile de stat şi particulare, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Pază şi Protecţie, a altor instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, precum şi a Academiei Române, au obligaţia de a depune la Arhivele Naţionale documentele rezultate din activitatea lor, la termene cuprinse între 20 şi 100 de ani de la crearea acestora. Conform prevederilor Legii 16/1996, accesul cercetătorilor la documentele cu valoare istorică a fost liberalizat în mod considerabil, comparativ cu situaţia anterioară anului 1989. Au fost create condiţii egale de acces la studiul documentelor, atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru cetăţenii străini. În condiţii similare celor prevăzute în legislaţia arhivistică a statelor democratice, s-au stabilit termenele la care pot fi date în cercetare, prin sala de studiu a Arhivelor Naţionale, documentele din Fondul Arhivistic Naţional.

În baza Legii 16/1996 au fost elaborate de către Arhivele Naţionale „Normele tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale” şi „Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente”.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, se impune o nouă legislaţie în domeniul arhivistic în acord cu realităţile spaţiului comunitar. Un grup de lucru s-a implicat în elaborarea unei noi Legi a Arhivelor, preluând numeroase idei moderne din alte proiecte anterioare, dar şi din legislaţiile unor state europene.

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale şi cu incidenţă asupra instituţiei 
(updatat 18 mai 2017)

Arhivele Naţionale ale României, instituţie cu o istorie de 177 de ani, aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, are atribuţii în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României.

Potrivit legii, Arhivele Naţionale acordă asistenţă de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente, îndeplinind următoarele atribuţii:

– Elaborează norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea in Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor care se dau publicităţii, după caz;
– Controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă si stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii;
– Preia de la creatorii si deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
– Asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;
– Asigură documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate;
– Constituie şi dezvoltă banca de date a Arhivelor Naţionale şi reţeaua automatizata de informare şi documentare arhivistică, stabileşte măsuri pentru corelarea tehnică şi metodologică şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistică şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare;
– Elaborează si editează „Revista Arhivelor” şi alte publicaţii de specialitate, destinate informării şi sprijinirii cercetării ştiinţifice, precum şi punerii în valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
– Asigură, prin Facultatea de Arhivistica şi Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice;
– La cerere sau din oficiu atestă dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
– Autorizează scoaterea temporară peste graniţă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentării cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale internaţionale;
– Întreţine şi dezvoltă relaţii cu organele şi instituţiile similare din străinătate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigură aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind domeniul arhivistic şi participă la congrese, conferinţe, reuniuni şi consfătuiri arhivistice internaţionale;
– Asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât in timp de pace, cât şi la mobilizare sau război.

Codul De Conduită Etică - ANR ianuarie 25, 2018
Proiectul Legii Arhivelor - 2017 august 11, 2017
Sinteză - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public iulie 31, 2017
Normativ privind depozitele de arhivă iulie 31, 2017
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente iulie 31, 2017
Legea 571/2004 (M. O. nr. 1214, 17 decembrie 2004) iulie 31, 2017
Legea 161/2003 (M. O. nr. 279, 21 aprilie 2003) iulie 31, 2017
Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică iulie 31, 2017
Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici iulie 31, 2017
Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale (cu modificări) iulie 31, 2017
Regulamentul de organizare și funcționare a Arhivelor iulie 27, 2017
Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale ale României (actualizare 26 martie 2013) iulie 27, 2017
Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată în "Monitorul Oficial", nr. 293, anul 182 (XXVI) din 22 aprilie 2014) iulie 27, 2017