Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale

Dr. Liviu-Daniel GRIGORESCU -Șef SANIC (telefon 021/313.19.08; 021/ 303.70.80 interior 15799)
Program de audienţe: Marţi, între orele 13.00 şi 15.00.
Programarea audienţelor se face telefonic, cu o săptămână înainte.
Website: www.arhivelenationale-centrale.ro


Intrată în vigoare din 15 aprilie 2013, noua organigramă a Arhivelor Naţionale reglementează reînfiinţarea Serviciului Arhive Naţionale Istorice Centrale, structură care coordonează activitatea următoarelor compartimente:

 

Biroul Arhive Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii (şef birou: Claudiu-Victor TURCITU)

Biroul Arhive Administrative şi Culturale (şef birou: împuternicit Dr. Mirela COMĂNESCU)

Biroul Arhive Economice (şef birou: Mihaela VIŞAN)
Biroul Arhive Tehnice şi de Înregistrare (şef birou: Ştefania GRIGORIE)
Biroul Arhive Contemporane (şef birou: împuternicit Marius – Claudiu DINCĂ)
Biroul Relaţii cu Publicul (şef birou: Rodica NEAGU)
Sala de Studiu (coordonator compartiment: Claudiu-Victor TURCITU)


Istoric

Începuturile existenţei Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (SANIC), chiar dacă nu în forma şi titulatura actuală, sunt contemporane cu crearea instituţiei Arhivelor Statului, la începutul veacului al XIX-lea. Iniţial a existat doar Secţiune istorică în ansamblul Arhivelor Statului, ce se ocupa cu „primirea hârtiilor şi regularizarea lor”. Treptat, pe măsură ce numărul documentelor încredinţate spre administrare Arhivelor Statului devine din ce în ce mai mare, acesta impunând şi o diversificare a operaţiunilor arhivistice, sunt redactate regulamente de organizare, menite a răspunde unei mai bune gestionări şi prelucrări a documentelor depuse spre păstrare la Arhivele Statului. Prin întregirea fondului arhivistic cu documente provenite din noile provinciile româneşti, în urma unificării politice a statului român la 1 decembrie 1918, în conformitate cu articolul 12 din Legea privind organizarea Arhivelor Statului, adoptată în 1925, Arhivele Istorice din Bucureşti, alături de cele din Iaşi, Cluj, Chişinău, Cernăuţi dobândesc rangul de Arhive Centrale. In anii ce au urmat celui de-al doilea război mondial, reglementările privind organizarea si structura arhivelor istorice centrale –Decretul nr. 17, din 27 ianuarie 1951, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 472, din 29 mai 1951, Decretul nr. 353, din 1957, Decretul nr. 471 din 1971 – au influenţat activitatea arhivistică prin introducerea modelului centralizat de inspiraţie sovietică. Astfel, arhivele centrale vor cunoaşte amprenta nefastă a ideologiei regimului comunist. În 1985, sediul Arhivelor Statului, aflat în incinta mânăstirii Mihai Vodă, ctitorie a lui Mihai Viteazul, a fost demolat, iar materialul arhivistic, transferat în actualul sediu al Arhivelor Naţionale. După 1990 şi până în prezent, Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (SANIC) funcţionează ca structură subordonată a Arhivelor Naţionale din România.


Activitate şi atribuţii 
Având în vedere cantitatea şi valoarea cultural-istorică a materialului arhivistic aflat în administrarea sa, SANIC reprezintă cea mai importantă structură componentă a Arhivelor Naţionale. SANIC deţine şi gestionează peste 70 de km de documente, adică peste 70.000 de metri lineari de arhivă, reprezentând cca. 23% din Fondul Arhivistic Naţional, şi, firesc, atribuţiile sale, prevăzute în Legea16/1996, vizează toate domeniile de activitate specifică Arhivelor Naţionale: preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; asigurarea accesului la aceste documente; eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a còpiilor, certificatelor şi extraselor de pe documentele cu valoare practică; asigurarea asistenţei de specialitate la creatorii de documente din sistemul administraţiei centrale; utilizarea documentelor istorice în scopuri ştiinţifice (elaborarea de ediţii de documente, cataloage, albume, etc.).
Prin administrarea unei parţi însemnate a Fondului Arhivistic Naţional, în depozitele sale, SANIC păstrează mărturii istorice de o valoare deosebită, grupate în peste 1150 de colecţii şi fonduri arhivistice: colecţii de documente din perioada medievală, colecţii de peceţi, colecţii de documente personale şi familiale, colecţii de microfilme de pe documente aflate în arhive din străinătate, fonduri ale instituţiilor administraţiei centrale, fonduri ale instituţiilor judecătoreşti, economice şi de cercetare, colecţii de fotografii, schiţe, planuri, fonduri arhivistice ale organelor centrale ale fostului Partid Comunist Român.
În funcţie de cantitatea şi diversitatea documentelor administrate, SANIC îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a şase servicii specifice, organizate fie în funcţie de conţinutul documentelor (Biroul Arhive Economice, Biroul Arhive Administrative şi Culturale), fie în funcţie de criteriul cronologic (Biroul Arhive Feudale, Personale şi Colecţii, Biroul Arhive Contemporane) sau în funcţie de suportul pe care au fost realizate documentele (Biroul Arhive Tehnice şi de Înregistrare). Alături de serviciile menţionate, răspunzând, totodată, şi unei necesităţi funcţionale a Arhivelor Naţionale în ansamblu, pentru eliberarea, la cerere, a certificatelor, copiilor, extraselor de pe documentele cu valoare practică deţinute de SANIC, Biroul de Relaţii cu Publicul asigură interfaţa cu beneficiarii activităţii instituţiei.
În prezent, SANIC, alături de celelalte structuri ale Arhivelor Naţionale, se află în plin proces de modernizare si eficientizare a activităţilor arhivistice desfăşurate, urmărind îndeplinirea atribuţiilor sale la standardele impuse de practica arhivistică europeană şi internaţională actuală.