Biroul Arhive Economice

 Mihaela VIŞAN – șef Birou (telefon: 021. 303.70.80, interior 15791)


Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr. 49, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021/ 303 70 80, interior 15791
Email: arhiveeconomice@arhivelenationale.ro


Biroul Arhive Economice (până în august 2011, în componenţa Serviciului Arhive Naţionale Istorice Centrale) este cea mai mare structură din sistemul Arhivelor Naţionale, din punctul de vedere al cantităţii de documente deţinute şi administrate. Înfiinţat sub actuala denumire în anul 1992, Serviciul Arhive Economice administrează fonduri şi colecţii care însumează aproximativ 29.000 m.l. de documente create de-a lungul timpului de: ministere cu profil economic (Finanţelor, Economiei şi Comerţului, Agriculturii, Industriei, Comerţului Exterior, Comerţului Interior), de instituţii şi organisme de nivel central (Curtea de Conturi, Regia de Exploataţii Agricole, Pescăriile Statului, Comitetul de Stat al Planificării, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Casa Autonomă a Pădurilor Statului, Comitetul Agrar), precum şi de bănci şi instituţii financiare (Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Creditul Industrial, Banca de Investiţii, Banca Agricolă, Creditul Funciar Rural), pentru a le enumera pe cele mai reprezentative din punct de vedere cantitativ şi al importanţei documentare a informaţiilor conţinute.
Documentele acoperă o perioadă cuprinsă între anii 1829 şi 2003, cele mai vechi aparţinând Vistieriei Ţării Româneşti şi Obştescului Control, iar cele mai recente fiind create de Credit Bank.
Ca parte integrantă a Fondului Arhivistic Naţional, documentele aflate în administrarea Serviciului Arhive Economice prezintă o inestimabilă valoare pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru cunoaşterea istoriei naţionale întrucât reflectă evoluţia dezvoltării economice a ţării, direcţiile şi strategiile dezvoltării în funcţie de regimul politic aflat la conducerea statului roman. Documentele păstrate în acest serviciu atestă impactul economic al unor momente politice cheie ale istoriei, dintre care amintim: eforturile de unificare administrativ-teritorială a celor două Principate după Unirea lor de la 24 ianuarie 1859, Reformele agrare iniţiate de Alexandru Ioan Cuza la 1864, de Carol I după Războiul de Independenţă, la 1879 de regele Ferdinand după Primul Război Mondial, la 1921, precum şi de către regimul comunist, în 1945, aceasta din urmă fiind de fapt o expropriere masivă a tuturor moşiilor ca prim pas în vederea preluării, de către stat, a celei mai mari părţi a fondului funciar. De asemenea, documentele create de Ministerele Economiei, Industriei şi Industriei Constructoare de Maşini reflectă atât etapele iniţiale ale apariţiei şi dezvoltării industriei româneşti cât şi politica de industrializare masivă şi forţată susţinută de Partidul Comunist, după anii 1948.

Atribuţiile Biroului Arhive Economice acoperă, într-o mare măsură, domeniile de activitate specifice Arhivelor Naţionale, prevăzute în Legea nr.16/1996.
• administrează, gestionează şi asigură integritatea şi securitatea documentelor aflate în păstrare;
• preia, de la creatorii şi deţinătorii de arhive cu profil economic, documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;
• efectuează operaţiunile arhivistice specifice pentru prelucrarea documentelor din fondurile şi colecţiile deţinute;
• efectuează operaţiunile specifice asigurării pe bază de microfilm a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;
• asigură şi întocmeşte evidenţa centralizată şi la nivel de depozit a fondurilor şi colecţiilor din păstrare;
• eliberează copii, extrase şi certificate la cererea persoanelor fizice şi juridice pe baza documentelor pe care le deţin;
• asigură accesul cercetătorilor care frecventează Sala de studiu a Aparatului Central la documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;
• acordă asistenţă de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul creatorilor şi deţinătorilor de documente de nivel central, cu profil economic;
• controlează activitatea de arhivă desfăşurată de creatorii de documente din aria de competenţă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legislaţiei în vigoare;
• participă la elaborarea de norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice;
• participă la comisiile de lucru privind selecţionarea documentelor, atestarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, de avizare a inventarelor care se dau în cercetare, comisii care funcţionează în cadrul Arhivelor Naţionale.

Profilul economic al biroului, datorat genului documentelor pe care le administrează, conferă un echilibru judicios din punct de vedere al valorificării fondurilor şi colecţiilor. Sub aspect cantitativ, documentele cu valoare practică sunt aproximativ egale cu cele având valoare cultural ştiinţifică. Acest fapt constituie un avantaj din perspectiva satisfacerii cerinţelor unui segment foarte larg al societăţii, respectiv al cercetătorilor care sunt deserviţi prin Sala de studiu şi cărora acest serviciu le pune la dispoziţie documente care atestă evoluţia istoriei naţionale din perspectiva economicului, cât şi al persoanelor fizice şi juridice care adresează cereri pentru reconstituirea unor drepturi patrimoniale sau de natură financiară (despăgubiri, reconstituirea dreptului de proprietate, recalcularea pensiilor).

Personalul Biroului Arhive Economice care desfăşoară activităţile specifice este format din 30 funcţionari publici, respectiv 13 consilieri şi inspectori, 17 referenţi şi 4 angajaţi cu statut de personal contractual, respectiv un arhivar şi 3 auxiliari.
Pentru perioada imediat următoare, colectivul acestui birou preconizează o serie de acţiuni menite să contribuie la eficientizarea şi modernizarea activităţilor desfăşurate:
– Implementarea unor programe pentru informatizarea evidenţei fondurilor şi colecţiilor administrate precum şi pentru evidenţa cererilor adresate de persoane fizice şi juridice pentru eliberarea de copii, extrase şi certificate, a căror rezolvare se efectueaza pe baza documentelor deţinute de Biroul Arhive Economice;
– Elaborarea, în colaborare cu alte structuri ale Arhivelor Naţionale, a unor proiecte-pilot pentru digitalizarea celor mai valoroase documente cu valoare istorică şi culturală, din fondurile şi colecţiile deţinute;
– Intensificarea demersurilor pentru depistarea unor spaţii de depozitare în vederea preluării, de la creatorii de nivel central, a documentelor cu valoare istorică, pentru completarea fondurilor şi colecţiilor administrate de birou.