Biroul Arhive Tehnice şi de Inregistrare

Ştefania GRIGORIE – șef birou (interior 18052)


Adresa: Str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucureşti
Tel./Fax: 021.777.77.70
Tel: 021.303.70.80 – int. 18052; 18054; 18061
E-mail: arhivetehnice@arhivelenationale.ro


Activitate, atribuţii, fonduri şi colecţii:

 

Orice activitate în societatea contemporană apare întâi ca o idee, care se materializează, treptat, fie în documente clasice, fie în documente tehnice (ştiinţifice, inginereşti, arhitecturale, cartografice,brevetele de invenţii), fotografice, audiovizuale, electronice.
Documentele de arhivă generate de creaţia materială şi spirituală sunt deci un produs social strâns legat de procesul de creaţie din toate domeniile de activitate umană, de unde necesitatea păstrării şi constituirii lor, în acest proces, într-un mod organizat care să permită regăsirea şi utilizarea lor ulterioară spre folosul societăţii.
Creşterea eficienţei tuturor activităţilor economice şi tehnice a depins, întotdeauna, de cantitatea şi calitatea informaţiei încorporate în rezultatele activităţii. Întreaga informaţie creată are un rol productiv, fie prin directa ei utilizare, fie prin aceea că participă la selectarea şi formarea unui sistem de informaţii, care poate juca un rol deosebit în diferite momente din evoluţia practicii economico-sociale.
Dezvoltarea societăţii contemporane nu poate şi nu trebuie despărţită de una din componentele sale esenţiale: explozia ştiinţifică şi tehnologică care a modificat sub toate aspectele viaţa de zi cu zi a omenirii. Arhivistica, domeniu preponderent social, a înregistrat şi ea noile constante şi a fost supusă, în ultima perioadă, presiunii de acceptare a unor noi genuri de documente cu specificităţi noi (arhivele tehnice, fotografice, audiovizuale, electronice). Preponderenţa acestor categorii în cantitatea totală de arhivă creată de către instituţiile specifice, face ca problemele evidenţei, ordonării, inventarierii şi selecţionării lor să nu mai poată fi evitate.
Problematica referitoare la organizarea activităţii pe linie de arhivă a documentelor tehnice, fotografice, audiovizuale şi electronice trebuie să fie precedată de o analiză a principalelor elemente ce stau la baza elaborării acestora atât în evoluţia istorică, cât şi în coordonatele sale actuale şi de perspectivă.
Având în vedere valoarea documentar-istorică a documentelor tehnice, fotografice, audiovizuale şi electronice, care datorită conţinutului şi importanţei lor fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, în anul 1996 ia naştere Serviciul Arhive Tehnice, Microfilme de Asigurare şi Reprografiere în cadrul Direcţiei Valorificare şi Asigurare Tehnico – Materială. Serviciul avea în componenţă, la ora respectivă, Biroul Arhive Tehnice şi Microfilme de Asigurare, precum şi Biroul Reprografiere.
În anul 2000, în urma reorganizării Aparatului Central al Arhivelor Naţionale, se înfiinţează Serviciul Arhive Tehnice şi de Înregistrare în cadrul Direcţiei Arhive Naţionale Istorice Centrale având următoarele atribuţii principale: asigurarea păstrării şi conservării fondurilor şi colecţiilor pe care le deţine, elaborarea de metodologii de lucru în domeniul arhivelor tehnice şi de înregistrare, întocmirea şi actualizarea evidenţei fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, desfăşurarea de acţiuni de acordare de asistenţă de specialitate, îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de arhive tehnice şi de înregistrare de nivel central, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii.

Începând cu 25 noiembrie 2009, în urma restructurărilor care au afectat întreaga structură a Arhivelor Naţionale, serviciul a devenit birou.

Dintre fondurile şi colecţiile deţinute la ora actuală de acest birou amintim: Colecţia „Documente fotografice”, Colecţia de diapozitive pe sticlă „George Potra”, fondul Institutul de Cercetări Veterinare şi Biopreparate „Pasteur”, fondul „Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor”, fondul „Institutul Naţional al Lemnului”, fondul „Registrul Naval Român”.
În ceea ce priveşte activităţile de îndrumare si control, biroul are în evidenţele sale aprox. 175 institute, societăţii şi instituţii de importanţă naţională, creatoare şi deţinătoare de documente tehnice şi de înregistrare.