Informații de interes public

Responsabil cu asigurarea aplicării prevederilor Legii 544/2001 la nivelul Arhivelor Naţionale:

Biroul Secretariat, Comunicare şi Relaţii Internaţionale

Şef birou: Ionel SECĂREANU (interior: 15 764; telefon direct: 021 / 312 67 04 021 / 312 67 04)

Persoană de contact: Mădălina RUȘANU - RADU (interior: 15766; telefon direct: 021/3130621)

Program: Luni-Vineri, orele 8.00-16.00

Email: imagine@arhivelenationale.ro


Modalităţi de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin (2) din Legea 544 nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.


Rapoarte de activitate

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016 august 3, 2017
Bilanțul contabil pe anul 2016 august 3, 2017
Situația Plăților Efectuate de AN în luna aprilie 2017 august 3, 2017
Salarii aprilie 2017 august 3, 2017

Pentru vizualizarea declarațiilor de avere și de interese ale salariaților Arhivelor Naționale, vă invităm să accesați portalul Agenției Naționale de Integritate.

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Arhivelor Naţionale ale României

Arhivele Naţionale ale României (ANR), înfiinţate prin H.G. nr. 1376/2009, cu modificările ulterioare, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, are rolul de a administra, supraveghea şi de a asigura protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, atât aparatul central al Arhivelor Naţionale, cât şi serviciile/birourile judeţene ale Arhivelor Naţionale efectuează activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Această activitate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  denumit în cele ce urmează „RGPD”.

Conform prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 art. 4) se definesc:

 • date cu caracter personal -“(…) orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”;
 • prelucrare - “(…) orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea”.

Arhivele Naţionale prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Date furnizate de persoane din afara instituţiei prin depunerea cererilor la Ghişeul de Relaţii cu Publicul sau prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail/poştă civilă/portalul de servicii al ANR, în vederea eliberării de copii, extrase, certificate şi adeverinţe de pe documentele deţinute în depozitele proprii (nume, prenume, adresă domiciliu/reşedinţă, serie şi nr. B.I./C.I., CNP, nr. telefon, adresă e-mail);
 • Date furnizate în vederea soluţionării petiţiilor, scrisorilor, interpelărilor în situaţii litigioase, ori în alte situaţii, formulate de persoane fizice, prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail/poştă civilă/portalul de servicii al ANR(nume, prenume, domiciliu/reşedinţă, serie şi nr. B.I./C.I., nr. telefon, adresă e-mail) .
 • Date obţinute în vederea întocmirii permiselor de acces la sălile de studiu ale ANR prin solicitarea unui act de identitate(nume, prenume, adresă domiciliu/reşedinţă, nr. telefon, adresă e-mail, serie şi nr. B.I./C.I./Paşaport, profesie, loc de muncă);
 • Date obţinute în activitatea de autorizare a operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice(nume, prenume, CNP, pregătire profesională);
 • Date obţinute în urma navigării pe site-ul ANR, prin folosirea de Cookies.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul ANR, strict în conformitate cu prevederile legale.

Site-ul poate conţine link-uri către alte platforme sau aplicaţii care nu sunt gestionate de ANR, context în care instituţia nu este responsabilă pentru conţinutul sau politicile de confidenţialitate ale site-urilor şi aplicaţiilor în cauză.

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul ANR dedicat acestei activități. Aceste date vor fi comunicate persoanelor din afara ANR în cazurile şi situaţiile prevăzute de lege.

ANR garantează faptul că prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 şi 32 din R.G.P.D.

Structurile din cadrul ANR care prelucrează date cu caracter personal nu transferă această categorie de date către state terţe sau organizaţii internaţionale.


II. Drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile regulamentului general privind protecția datelor - Regulamentul (UE) 2016/679:

a)dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 din Regulament); 
b) dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament); 
c) dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17 din Regulament); 
d) dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18 din Regulament); 
e) obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art.19 din Regulament. „Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.)”
f)  dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament); 
g) dreptul la opoziţie (art. 21 din Regulament); 
h) persoana vizată are dreptul, potrivit art. 22 din Regulament: „de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată)”.


 III. Legislaţie relevantă

 

 • Regulamentul (UE) 2016/679privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectoru comunicaţiilor electronice

  IV. Link-uri utile
 1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) dataprotection.ro
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) edps.europa.eu
 3. Comitetul European pentru Protecţia Datelor edpb.europa.eu
 4. Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en            

  V. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal

Întrebări şi/sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau exercitarea drepturilor legale în legătură cu aceste date pe care ANR le deţin, se pot face către responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal al ANR.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul ANR poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: secretariat@arhivelenationale.ro și/sau în scris la adresa de corespondență Arhivele Naţionale ale României, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti, C-050013.