Prestatori de servicii arhivistice

Registrul operatorilor economici autorizaţi prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 25 octombrie 2019)


Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 22 august 2019)


Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 24 iunie 2019)


Registrul operatorilor economici autorizaţi prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 16 aprilie 2019)


Registrul operatorilor economici autorizaţi prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 19 februarie 2019)


Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 25 ianuarie 2019)


Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 14 decembrie 2018)


Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice

(actualizat la data de 9 noiembrie 2018)


Informații suplimentare puteți obține de la responsabilul de pagină, Diana ZAMFIRACHE (tel.: 021/303 70 80, interior 15764)

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 137 din 27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 august 3, 2017
Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 mai 2013 august 3, 2017
Contravaloarea serviciilor prestate de către Arhivele Naţionale operatorilor economici august 3, 2017
Avizul ANR cu privire la limitele maxime ale tarifelor solicitate pentru serviciile arhivistice prestate de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice august 3, 2017

Î: Unde se depune notificarea de către lichidatorii judiciari sau administratorii judiciari privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei unui creator/deţinător de documente?

R: Notificările privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei se depun la structurile Arhivelor Naţionale unde creatorul şi/sau deţinătorul de documente îşi are sediul social. Pentru datele de contact ale structurilor Arhivelor Naţionale accesaţi site-ul Arhivelor Naţionale, secţiunea direcţii judeţene.


Î: Unde se depune notificarea de către lichidatorii judiciari privind declararea falimentului unui creator/deţinător de documente?

R: Notificările, completate conform modelului prevăzut în anexa 1 la Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, se depun la structurile Arhivelor Naţionale unde creatorul şi/sau deţinătorul de documente îşi are sediul social şi puncte de lucru cu personalitate juridică. Pentru datele de contact ale structurilor Arhivelor Naţionale accesaţi site-ul Arhivelor Naţionale, secţiunea direcţii judeţene.


Î: Unde se depune notificarea de către operatorii economici autorizaţi care preiau arhive de la creatori şi/sau deţinători de documente, obligaţie ce le revine potrivit dispoziţiilor art. 5 lit. b) din Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996?

R: Notificările, completate conform modelului prevăzut în anexa 4 din Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, se depun la structurile Arhivelor Naţionale unde operatorul economic autorizat are sediul social şi puncte de lucru cu personalitate juridică. Pentru datele de contact ale structurilor Arhivelor Naţionale accesaţi site-ul Arhivelor Naţionale, secţiunea direcţii judeţene.


Î: Un operator economic este obligat să depună documentaţia stabilită la art. 15-19 din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale, chiar dacă desfăşoară servicii arhivistice la sediul beneficiarilor sau la propriul sediu?

R: Orice operator economic care prestează un serviciu arhivistic este obligat să fie autorizat de Arhivele Naţionale şi, deci, să depună documentaţia prevăzută la art. 15-19 din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, indiferent de serviciul prestat.


Î: Tarifele stabilite de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) pentru serviciile arhivistice prestate de către operatorii economici autorizați, includ sau nu TVA-ul?

R: Ca urmare a adresei Arhivelor Naționale transmisă UNPIR, aceasta a precizat următoarele: cu privire la solicitare, respectiv dacă tarifele practicate de operatorii economici autorizați, includ sau nu TVA, apreciem că sunt incidente dispozițiile Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, aprobată prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1820/2014, de interpretare şi aplicare unitară a prevederilor art. 137, alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, si ale pct. 23 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoare adaugată” din Codul fiscal, care prevăd ca: “Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adaugată colectată aferentă se determină în funcție de voința părților rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, dupa cum urmează: b) atunci când prețul unui bun/serviciu a fost stabilit de părţi fără nicio mentiune cu privire la taxa pe valoarea adaugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adaugată datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adaugată solicitata de administrația fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adaugată”.


Î: Care sunt actele care atestă că o persoană este calificată în domeniul arhivistic?

R: Documentele care atestă că o persoană este calificată în domeniul arhivistic sunt: diplomele care atestă absolvirea studiilor superioare cu licenţă în domeniile prevăzute în Standardul ocupaţional de arhivist (limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie, studii culturale), certificatele/atestatele eliberate de centrele de formare profesională autorizate conform legii (cursuri de inițiere pentru arhivar și cursuri de perfecționare pentru arhivist pentru specializările prevăzute în Standardul ocupațional de arhivist) sau diplomele de masterat/postuniversitare în arhivistică


Î: Unde se poate face pregătirea profesională a personalului angajat de către un operator economic?

R: Pregătirea profesională se poate face prin facultăţile de profil în specializările prevăzute în Standardul ocupaţional de arhivist (limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie, studii culturale), prin centrele de formare continuă acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (cursuri de inițiere pentru arhivar și cursuri de perfecționare pentru arhivist pentru specializările prevăzute în Standardul ocupațional de arhivist), prin centrele de formare continuă postuniversitare în domeniul arhivistic la universităţile înființate conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, prin Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică.


Î: Ce documente sunt preluate de către Arhivele Naţionale, respectiv de către operatorii economici autorizaţi, în cazul desfiinţării unui creator/deţinător de documente?

R: Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, Arhivele Naţionale preiau numai documente cu valoare istorică, care fac parte din Fondul Arhivistic Naţionale aşa cum este definit la art. 2 din Lege, create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, de către persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitate în baza unei legi speciale şi persoane fizice. De asemenea, documentele preluate de Arhivele Naţionale trebuie să fie ordonate, inventariate şi predate în condiţiile Legii. Celelalte documente care nu fac obiectul preluării de către Arhivele Naţionale vor fi predate operatorilor economici autorizaţi.


Î: Operatorii economici pot prelua documente cu termen permanent?

R: Da, operatorii economici pot prelua documente cu termen permanent, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. Acestea vor fi predate Arhivelor Naţionale, în condiţiile şi la termenele prevăzute de Lege.


Î: Cine poate elibera raportul de expertiză tehnică/inspecţie tehnică solicitat la art. 15 lit. f) din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996?

R: Raportul de expertiză/inspecţie tehnică este eliberat de un expert tehnic în construcţiirezistenţă, autorizat de Corpul Experţilor din România.


Î: Se restituie taxa de autorizare, în cazul respingerii cererii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare?

R: În cazul respingerii cererii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare taxa de autorizare nu se restituie operatorului economic.


Î: Unde se achită taxa de autorizare pentru serviciile arhivistice solicitate de operatorii economici?

R: Taxa de autorizare se achită la oficiile poştale, unităţile bancare sau la trezorerii. Pentru aflarea contului în care trebuie depusă suma de bani solicitată, trebuie să vă adresaţi structurii Arhivelor Naţionale pe raza căreia operatorul economic îşi are sediul social. Pentru datele de contact ale structurilor Arhivelor Naţionale accesaţi site-ul Arhivelor Naţionale, secţiunea direcţii judeţene.


Î: Care sunt echipamentele şi materialele pe care un operator economic trebuie să le deţină atunci când solicită eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile arhivistice de restaurare şi legătorie, conform dispoziţiilor art. 16 (1) şi 17 (1) lit. f) din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996?

R: Echipamentele şi materialele (instrumentar specific desfăşurării activităţii de restaurare şi legătorie) solicitate la art. 16 (1) şi 17 (1) lit. f) din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 pot fi vizualizate aici.


Î: Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice? Este necesară autorizarea?

R: Da, persoanele fizice autorizate sunt obligate să fie autorizate de către Arhivele Naţionale, respectând prevederile art. 15-19 lit. a-f) din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.


Î: Operatorii economici pot angaja personal în regim part-time?

R: Da, în condiţiile respectării prevederilor art. 15-19 lit. e) din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi ale Legii nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013).


Î: Autorizaţia de securitate la incendiu emisă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă este necesară pentru orice suprafaţă a spaţiului?

R: Autorizaţia de securitate la incendiu se emite numai pentru suprafeţele spaţiilor care se încadrează în prevederile Hotărârii nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. În cazul în care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă nu emite autorizaţie de securitate la incendiu, pe motiv că suprafaţa spaţiul nu se încadrează în prevederile Hotărârii nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, operatorii economici sunt obligaţi să facă dovada, în scris, solicitării actului stipulat la art. 15-19 lit. b) din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.


Î: De când este valabilă autorizaţia reînnoită?

R: Perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare reînnoită curge de la data înscrisă în dispoziţia emisă de directorul Arhivelor Naţionale. Acest lucru se aplică şi în cazul schimbării sediului social al operatorului economic, fuziunii/divizării operatorului economic autorizat.


Î: În ce condiţii se suspendă autorizaţia de funcţionare pentru un operator economic?

R: Autorizaţia de funcţionare se suspendă pentru o perioadă de până la 3 luni, în următoarele condiţii: - când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice desfăşoară alte servicii arhivistice decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia; - când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acesteia, conform art. 181 , alin 2 din Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; - când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a fost sancţionat de cel puţin 3 ori într-un an pentru fapte prevăzute de Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.


Î: Când intră în vigoare suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru un operator economic?

R: Suspendarea autorizaţiei de funcţionare intră în vigoare în 5 zile de la data notificării operatorului economic de către Arhivele Naţionale sau structurile Arhivelor Naţionale.


Î: În ce condiţii se retrage autorizaţia de funcţionare pentru un operator economic autorizat?

R: Autorizaţia de funcţionare se retrage în următoarele condiţii: - la cererea operatorului economic autorizat; - când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare; - când la împlinirii perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; - când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu respectă interdicţii stabilite la art. 182 (3) din Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin până la data stabilită în notificare comunicată de Arhivele Naţionale sau de structurile Arhivelor Naţionale; - în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare, de două ori într-un interval de un an; - când operatorul economic autorizat nu a desfăşurat servicii arhivistice timp de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare.


Î: Operatorii economici care prestează servicii arhivistice înainte de intrarea în vigoare a Legii 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 sunt obligaţi să se autorizeze?

R: Da, operatorii economici care prestau servicii arhivistice, au obligaţia ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, să depună documentaţia prevăzută la art. 15-19 din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în vederea autorizării.


Î: Operatorii economici care prestează servicii arhivistice înainte de intrarea în vigoare a Legii 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 sunt obligaţi să se autorizeze?

R: Da, operatorii economici care prestau servicii arhivistice, au obligaţia ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, să depună documentaţia prevăzută la art. 15-19 din Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în vederea autorizării.


Î: Ce persoane pot fi angajate în funcţia de arhivist de către un operator economic prestator de servicii arhivistice?

R: Absolvenții cu diplomă de licenţă Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; cei care au absolvit studii cu diplomă de licenţă în domeniile prevăzute în standardul ocupaţional pentru ocupaţia ,,Arhivist”, cod COR 262101, avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie şi studii culturale) şi care au urmat cursuri perfecționare absolvite cu certificate/atestate eliberate de centrele de formare profesională autorizate în condițiile legii; cei care au absolvit înainte de apariţia standardului ocupaţional pentru ocupaţia ,,Arhivist”, cod COR 262101, avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări sau vor absolvi studii cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor umaniste (Drept/Administraţie Publică), pentru a le fi recunoscută calificarea de „arhivist” trebuie să urmeze cursuri postuniversitare/master în domeniul arhivistic la instituţiile de învăţământ acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; precum și persoanele care au absolvit studii cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor umaniste (Drept/Administraţie Publică) şi care au urmat un curs de perfecţionare la instituţiile acreditate înainte de apariţia standardului ocupaţional pentru ocupaţia ,,Arhivist”, cod COR 262101, avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, li se recunoaşte calificarea de arhivist.


Î: Ce persoane pot fi angajate în funcţia de arhivar de către un operator economic prestator de servicii arhivistice?

R: - cele care au studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat şi care au urmat cursuri de iniţiere şi perfecţionare ca arhivar organizate de către centrele de formare profesională autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, finalizate cu un atestat/certificat/diplomă. - cele care au absolvit cursurile de iniţiere şi perfecţionare ca arhivar organizate de Arhivele Naţionale şi Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Prof. Aurelian Sacerdoţeanu”. - cele care au absolvit/vor absolvi cursurile de iniţiere şi perfecţionare ca arhivar organizate de către asociaţiile profesionale ale arhiviştilor şi alte instituţii (publice sau private autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări) finalizate prin eliberarea de certificate/atestate/diplome. - cele care au absolvit studii cu diplomă de licenţă în orice domeniu şi care au urmat un curs de perfecţionare la instituţiile acreditate li se recunoaşte calificarea de arhivar.

Obligațiile prestatorilor de servicii arhivistice

     ART. 18
    (1) În cazul declarării falimentului, în condiţiile legii, a unui creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor, se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice.
    (2) În cazul încetării, în condiţiile legii, a activităţii unei persoane fizice autorizate sau a activităţii unui profesionist care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceştia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizaţia profesională din care aceştia fac parte, la solicitarea expresă a acestora.
    (3) Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora.
    (4) În cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finanţarea transferului arhivei către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice se va face, cu prioritate, de către lichidator, din fondul de lichidare, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, din averea debitorului.
    (5) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1)-(4) se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după cum urmează:
    a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi;
    b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1) cu privire la documentele preluate în baza contractelor prevăzute la alin. (1);
    c) de către persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au în păstrare sau custodie arhivele creatorilor de documente desfiinţaţi cu privire la predarea arhivei şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi.
    (6) În scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:
    a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului;
    b) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), prin pagina proprie de internet.
     ART. 19
    (1) Operatorii economici pot presta servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le deţin, denumite în continuare servicii arhivistice, numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale sau a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz.
    (2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra cost, conform prevederilor legale, pentru unul sau mai multe servicii arhivistice, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la:
    a) competenţa profesională - operatorul economic dispune de personal angajat cu contract de muncă, având pregătirea profesională necesară prestării serviciilor arhivistice;
    b) baza materială - operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum: echipamente, spaţii, dotări pentru personal în vederea începerii şi desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1);
    c) existenţa unor reglementări interne de practică arhivistică, în conformitate cu prevederile legii.
    (3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi perioadă.
    (4) Autorizaţia de funcţionare se reînnoieşte obligatoriu, înainte de împlinirea perioadei prevăzute la alin. (3), în cazul schimbării sediului principal, fuziunii sau divizării operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice.
    (5) Pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice depune la Arhivele Naţionale sau la serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, documentaţia actualizată care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
     ART. 20
    (1) Autorizaţia de funcţionare se suspendă de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, pentru o perioadă care nu va putea depăşi 3 luni, în următoarele situaţii:
    a) când se constată că operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia, conform art. 19 alin. (2);
    b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice desfăşoară alte servicii arhivistice decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare;
    c) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a fost sancţionat contravenţional de cel puţin 3 ori într-un an, pentru fapte prevăzute de prezenta lege.
    (2) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare intră în vigoare în termen de 5 zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz.
    (3) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare constă în interzicerea dreptului operatorului economic care prestează servicii arhivistice de a încheia contracte privind prestarea de servicii arhivistice. Pe perioada suspendării şi până la data stabilită în notificarea prevăzută la alin. (2), operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice are obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru înlăturarea sau încetarea situaţiilor care au stat la baza suspendării.
    (4) Contractele prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada suspendării, sunt lovite de nulitate absolută.
     ART. 21
    (1) Autorizaţia de funcţionare se retrage de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în următoarele situaţii:
    a) la cererea operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice;
    b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare;
    c) când, la împlinirea perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare dispuse potrivit art. 20 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
    d) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu respectă interdicţia stabilită la art. 20 alin. (3) sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin până la data stabilită în notificarea comunicată de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz;
    e) în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare, de două ori într-un interval de un an;
    f) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu a desfăşurat servicii arhivistice timp de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare.
    (2) Autorizaţia de funcţionare se retrage:
    a) de la data solicitată de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice;
    b) în termen de 30 de zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f).
     ART. 22
    (1) Contractele având ca obiect prestarea de servicii arhivistice trebuie să conţină clauze exprese referitoare la transferul documentelor preluate de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice, în cazul încetării activităţii acestuia, către un alt operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice.
    (2) Contractele încheiate cu nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
     ART. 23
    Procedura de notificare şi conţinutul notificării prevăzute la art. 18 alin. (5), datele care se introduc în registrul prevăzut la art. 25 alin. (1) şi condiţiile privind gestionarea acestuia, precum şi procedurile de eliberare, reînnoire, suspendare sau retragere a autorizaţiei se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne*), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-----
    *) A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 4 octombrie 2013.

     ART. 24
    (1) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimbă regimul de proprietate sau îşi modifică obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenţa arhivei, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării fără drept a documentelor din arhivă.
    (3) Depozitarea documentelor prevăzute la alin. (2) se face în spaţii şi în condiţii corespunzătoare, avizate de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz.
    (4) Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.
     ART. 25
    (1) Arhivele Naţionale asigură evidenţa generală a operatorilor economici autorizaţi să presteze servicii arhivistice, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice.
    (2) Registrul prevăzut la alin. (1) are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public.
     ART. 26
    (1) Prin excepţie de la prevederile prezentei legi, birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, după caz, sunt singurele entităţi care deţin, administrează, conservă şi protejează arhivele notariale. Aceste entităţi îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul alineat, fără îndeplinirea vreunei condiţii prealabile de autorizare.
    (2) Birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici, după caz, pot deţine, administra, conserva şi proteja şi alte arhive decât cele notariale, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta lege.
     ART. 27
    Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în custodie.

Răspunderi și sancțiuni

 

     CAP. VI
    Răspunderi şi sancţiuni

     ART. 34
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală.
     ART. 35
    (1) Scoaterea peste graniţă fără drept, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă.
    (2) Înstrăinarea, fără drept, a documentelor prevăzute la alin. (1) către persoane fizice sau juridice străine constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (3) Tentativa se pedepseşte.
     ART. 36
    Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
    a) neinventarierea documentelor sau neîntocmirea de către creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. (2);
    b) nepredarea de către compartimentele unităţii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de păstrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9;
    c) neselecţionarea documentelor create şi deţinute de către persoane juridice, la termenele prevăzute în nomenclatorul propriu, de către comisia de selecţionare a documentelor, în condiţiile prevăzute la art. 11;
    d) neasigurarea condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi protejare a documentelor create şi deţinute de către creatorii şi deţinătorii de arhivă, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12;
    e) nepredarea, la Arhivele Naţionale şi, după caz, la serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către creatorii şi deţinătorii de documente de arhivă, la expirarea termenelor prevăzute la art. 13;
    f) oferta de vânzare sau vânzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către persoane fizice sau persoane juridice, fără respectarea priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpăra, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2);
    g) nedepunerea la Arhivele Naţionale sau la serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, de către creatorii şi deţinătorii de documente de arhivă, a inventarelor pe care le deţin la expirarea termenelor de depunere, în condiţiile prevăzute la art. 17;
    h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) şi alin. (5) lit. a), art. 19 alin. (1) şi (4), art. 24 şi art. 29 alin. (1), precum şi practicarea de servicii arhivistice cu depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3);
    i) nerespectarea de către toţi creatorii şi deţinătorii de documente a condiţiilor de păstrare, conservare, punere în valoare, publicitate, precum şi a celor de acces la documente, în condiţiile legii.
     ART. 37
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 36 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei.
    (2) Amenda se aplică şi persoanei juridice.
    (3) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 36 lit. f), Arhivele Naţionale pot solicita instanţei judecătoreşti anularea actului de vânzare, chiar şi după expirarea termenului de prescripţie a răspunderii contravenţionale, în condiţiile legii civile.
     ART. 38
    Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 36 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii Arhivelor Naţionale şi, după caz, ai serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale.
     ART. 39
    Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.
     ART. 40
    Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.